Тарифа

 

Тарифа за Арбитражните такси и разноски

 

 

 

 

Параграф 1. Арбитражна такса и депозит

(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

(2) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.

(3) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

 

Параграф 2. Размер на арбитражната такса

(1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

 

Цена на иска (BGN) Арбитражна такса (BGN)
………. до 1000 лева  50 лева
от 1001 до 1 500 лева  80 лева
от 1 501 до 2 000 лева  100 лева
от 2 001 до 2 500 лева  120 лева
от 2 501 до 3 000 лева  150 лева
от 3 001 до 5 000 лева  300 лева
от 5 001 до 10 000 лева  500 лева
от 10 001 до 100 000 лева  500 + 4,0 % за сумата над 10 000
от 100 001 до 500 000 лева  1000 + 3,5 % за сумата над 100 000
 над 500 000  5000 + 3,0 % за сумата над 500 000

 

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение с нестопанска цел “Професионално сдружение за извънсъдебно решаване на спорове”.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 

Параграф 3. Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса

(1) По ускорени производства се събира арбитражна такса в размер на 80 /осемдесет/ % от таксата, определена в § 2, ал. 1 от Тарифата за арбитражните такси и разноски.

(2) При прекратяване на делото преди да са извършени процесуални действия от Решаващия орган, извън случаите по чл. 54, ал. 2 от Правилника на АС, на ищеца се връща внесената арбитражна такса.

(3) Независимо от основанието за прекратяване на делото, на ищеца се връща 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено, след като Решаващият орган е извършил процесуални действия. Настоящата разпоредба не се прилага при ускорени производства.

(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван – от Председателя на Арбитражния съд.

(5) При ежемесечно депозиране на над 100 иска от един и същ ищец с цена на иска до 2000 лева, всеки един от тях, арбитражната такса за водене на всеки отделен иск е в размер на 5 лева.

(6) При ежемесечно депозиране на до 50 иска от един и същ ищец с цена на иска до 2000 лева, всеки един от тях, арбитражната такса за водене на всеки отделен иск е в размер на 35 лева.

(7) При ежемесечно депозиране между 50-100 иска от един и същ ищец с цена на иска до 2000 лева, всеки един от тях, арбитражната такса за водене на всеки отделен иск е в размер на 20 лева.

(8) При ежемесечно депозиране на над 5000 иска от един и същ ищец с цена на иска над 2000 лева, всеки един от тях, арбитражната такса за водене на всеки отделен иск е в размер на 4% от цената им.

(9) При ежемесечно депозиране на искове по реда на Параграф 3 ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8 разпоредбата на Параграф 3 ал.1 не се прилага.

 

Параграф 4. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

 

Параграф 5. Депозит за арбитражни разноски

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца. По ускорени производства минималният депозит за разноски е в размер на 5 лв.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава Сдружение с нестопанска цел “Професионално сдружение за извънсъдебно решаване на спорове” – да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.

 

Параграф 6. Разноски за събиране на доказателства по делото

(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

 

Параграф 7. Допълнителни разноски

(1) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

(2) Страната, която прави искане за тълкуване или допълване на решение или определение по арбитражно дело, внася такса в размер на 10 % от дължимата при образуване на делото арбитражна такса, но не по – малко от 30 лв.

 

Параграф 8. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Тарифата за адвокатските възнаграждения.